Wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych Aktorki

W związku z pojawiającymi się publikacjami dotyczącymi choroby aktorki Anny Przybylskiej oraz jej aktualnego stanu zdrowia, działając w imieniu Aktorki na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego wzywam Państwa do zaniechania naruszenia dóbr osobistych Aktorki, to jest zaniechania jakichkolwiek publikacji zawierających informacje o stanie zdrowia Aktorki, jej samopoczucia czy przebiegu leczenia, o ile takie informacje nie zostaną ujawnione osobiście przez Aktorkę lub jej Agenta w oficjalnym oświadczeniu wydanym dla prasy.

Wskazuję również, iż zarówno zdrowie i samopoczucie Aktorki, traktowane jest jako sfera prywatna, podlegająca pełnej ochronie, albowiem nie wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną Aktorki (art. 14 ust. 6 ustawy prawo prasowe), jak również publikacja wizerunku Aktorki, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga zgody Aktorki.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku opublikowania przez Państwa jakichkolwiek informacji lub zdjęć w powiązaniu z chorobą Aktorki lub jej samopoczuciem lub podjęcia przez Państwa jakichkolwiek innych działań, które pośrednio lub bezpośrednio naruszały będą dobra osobiste Aktorki, działania te będą uważane za bezprawne, wobec czego osoby lub podmioty dokonujące tych naruszeń zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej na podstawie art. 24 w związku z art. 448 kodeksu cywilnego.

Z poważaniem,

Malgorzata Rudowska
Agent Anny Przybylskiej